ZÁSADY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obecně prospěšné společnosti Genixa o.p.s., IČO: 24274119, se sídlem Václavské nám. 846/1, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 977 (dale také jen “společnost Genixa” nebo “správce”)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Společnost Genixa se jakožto správce osobních údajů zavazuje dodržovat všechny právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, které se na ní vztahují při poskytování a odebírání smluvně sjednaných služeb mezi společností Genixa a subjektem údajů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů;
 • jednání o smluvním vztahu;
 • plnění smlouvy;
 • plnění zákonných povinností ze strany správce.Pokud s tím subjekt údajů výslovně souhlasí, jsou osobní údaje (jméno, příjmení a e-mail) zpracovávané za účelem marketingu – zasílání nabídek a obchodních sdělení od společnosti Genixa. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

ROZSAH OSOBNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • přímo od subjektů údajů (registrace, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.);
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • popisné údaje;
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy;
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).


ZPRACOVATEL

Zpracování osobních údajů provádí správce a zpracovatel společnosti Datacruit s.r.o., IČO: 03545652, se sídlem Václavské nám. 846/1, 110 00, Praha 1.

Správce je oprávněn předat osobní údaje dalším subjektům (zpracovatelům), se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, a kteří budou pro správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Na žádost subjektu osobních údajů správce poskytne informaci o těch zpracovatelích, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů. Těmito subjekty (zpracovateli) jsou společnosti::

 • GoodCall s.r.o., IČO: 02765861, se sídlem Václavské nám. 846/1, 110 00, Praha 1;
 • Recruitment Academy s.r.o., IČO: 06403701, se sídlem Václavské nám. 846/1, 110 00, Praha 1.

Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle správce a zpracovatele jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

ZABEZPEČENÍ

Společnost Genixa tímto prohlašuje, že uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, která odpovídají povaze a druhu příslušných osobních údajů nebo kategorií a rizikům spojeným s jejich zpracováním. Za účelem ochrany osobních údajů přijala Politiku ochrany osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů, nejdéle po dobu dalších 3 let od skončení smluvního vztahu.

POUČENÍ

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


3) Subjekt údajů má dále právo:
 • požadovat omezení zpracování;
 • požadovat přenesení údajů;
 • být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • na výmaz osobních údajů;
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu;
 • v případě dotčení jeho osobnostních práv žádat přiměřené zadostiučinění v souladu s právními předpisy anebo požadovat náhradu vzniklé škody.KONTAKT

Kontaktní osoba správce osobních údajů:
Jméno, příjmení, pozice: Milan Novák, CEO
Emailová adresa: milan.novak@goodcall.eu

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektu údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace monitorována.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Máte dotaz?

Zavolejte nám na +420 736 466 821 

Napište nám na info@genixa.cz